Sỉ và lẻ pass tăng sên cnc nguyên khối

𝐁𝐨̣̂ 𝐛𝐚́𝐭 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐞̂𝐧 𝐚̂𝐦 𝐂𝐍𝐂 𝐧𝐠𝐮𝐲𝐞̂𝐧 𝐤𝐡𝐨̂́𝐢.

𝐓𝐡𝐢𝐞̂́𝐭 𝐤𝐞̂́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐦𝐢𝐧𝐡, đ𝐮́𝐭 𝐠𝐨̣𝐧 𝐯𝐚̀𝐨 𝐠𝐚̂́𝐩, 𝐛𝐨̉ 𝐡𝐚̆̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐨̂́𝐜 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐛𝐢̣ 𝐝𝐮̛ 𝐫𝐚.
𝐃𝐞̂̃ 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐞̂𝐧 𝐥𝐚̣𝐢 𝐫𝐚̂́𝐭 đ𝐞̣𝐩 𝐠𝐨̣𝐧 𝐠𝐚̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐥𝐞̂𝐧 𝐱𝐞.
Đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̆́𝐜 𝐧𝐞́𝐭, đ𝐮́𝐧𝐠 𝐤𝐲̃ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭, 𝐭𝐫𝐨̣𝐧 𝐛𝐨̣̂ 𝐠𝐨̂̀𝐦: 𝐧𝐚̆́𝐩 𝐜𝐡𝐮̣𝐩 đ𝐢́𝐜𝐡 𝐠𝐚̂́𝐩 + 𝐜𝐮̣𝐜 𝐜𝐡𝐢𝐚 𝐯𝐚̣𝐜𝐡 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐞̂𝐧 𝐛𝐚𝐨 𝐜𝐡𝐮𝐚̂̉𝐧 + 𝐨̂́𝐜 𝐢𝐧𝐨𝐱𝟑𝟎𝟒.

𝐂𝐨́ 𝐬𝐚̆̃𝐧 𝐜𝐚́𝐜 𝐝𝐨̀𝐧𝐠 𝐱𝐞: 𝐄𝐱𝐜𝐢𝐭𝐞𝐫𝟏𝟓𝟎, 𝐖𝐢𝐧𝐧𝐞𝐫, 𝐒𝐚𝐭𝐫𝐢𝐚𝐅, 𝐑𝐚𝐢𝐝𝐞𝐫, 𝐒𝐨𝐧𝐢𝐜, 𝐆𝐬𝐱𝟏𝟓𝟎.
#𝐆𝐢𝐚́_𝐛𝐚́𝐧_𝟒𝐱𝐱𝐤/𝐛𝐨̣̂

⛔️ 𝐊𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐧𝐡𝐮 𝐜𝐚̂̀𝐮 𝐥𝐚̂́𝐲 𝐬𝐢̉ 𝐥𝐞̉ 𝐛𝐚́𝐭 𝐭𝐚̆𝐧𝐠 𝐬𝐞̂𝐧 𝐂𝐍𝐂 𝐞𝐱 𝟏𝟓𝟎 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐚̉𝐧 𝐩𝐡𝐚̂̉𝐦 𝐩𝐡𝐮̣ 𝐭𝐮̀𝐧𝐠 𝐱𝐞 𝐦𝐚́𝐲 𝐤𝐡𝐚́𝐜 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐬𝐚𝐮 :

𝐏𝐇𝐔̣ 𝐓𝐔̀𝐍𝐆 𝐗𝐄 𝐌𝐀́𝐘 𝐊𝐈𝐄̂̀𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆
🏠 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ : 𝟔𝟗/𝟖𝟖 𝐂 Đ𝐨̂𝐧𝐠 𝐋𝐚̂𝐧 , 𝐁𝐚̀ Đ𝐢𝐞̂̉𝐦 , 𝐇𝐨́𝐜
𝐌𝐨̂𝐧 , 𝐓𝐏𝐇𝐂𝐌
☎️ Đ𝐢𝐞̣̂𝐧 𝐭𝐡𝐨𝐚̣𝐢 : 𝟎𝟗𝟖𝟖 𝟑𝟔𝟔 𝟑𝟔𝟕 / 𝟎𝟗𝟕𝟓 𝟗𝟕𝟒 𝟗𝟕𝟖
💌𝐄𝐦𝐚𝐢𝐥 : 𝐩𝐡𝐮𝐭𝐮𝐧𝐠𝐤𝐢𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦
💻 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞 : 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐩𝐡𝐮𝐭𝐮𝐧𝐠𝐤𝐢𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠.𝐜𝐨𝐦
⚛️ 𝐅𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤 : 𝐡𝐭𝐭𝐩://𝐟𝐚𝐜𝐞𝐛𝐨𝐨𝐤.𝐜𝐨𝐦/𝐩𝐡𝐮𝐭𝐮𝐧𝐠𝐤𝐢𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠
 𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐋𝐚̀𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐓𝐮̛̀ : 𝟗𝐡 𝐬𝐚́𝐧𝐠 > 𝟐𝟎𝐡 𝐭𝐨̂́𝐢 ( 𝐭𝐮̛̀ 𝐭𝐡𝐮̛́ 𝟐 đ𝐞̂́𝐧 𝐜𝐡𝐮̉ 𝐧𝐡𝐚̣̂𝐭)

Related posts

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *